Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet. Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og MRC-medlem SALT er ansvarlig for kunnskapsoverføring og kommunikasjon.

Vil gjøre det lettere å sammenligne data

Det er et stort behov for å enes om hvilke metoder som skal brukes for å måle mengden av plast i det marine miljø. I et nytt EU-prosjekt skal SALT, sammen med forskere fra ulike europeiske land enes om standardiserte metoder for å måle mengder av nanoplast, mikroplast og makroplast.

– Det er veldig spennende å være med i et prosjekt med partnere fra hele Europa. Prosjektet vil være viktig for å få samordnet datainnsamling slik at man får en bedre oversikt over situasjonen, og dermed også over hvilke tiltak som burde iverksettes, sier daglig leder i SALT, Kjersti Tønnessen Busch

– SALT sin rolle i prosjektet blir å samordne workshops og er selv inne som forskere i prosjektet på den delen som handler om makro-plast, forklarer hun.

Busch med klyngeleder i MRC, Børge Bentsen

Standarder kan bidra til bedre reguleringer av forurensning

Det finnes i dag rikelig med bevis for at plastforurensning finnes stort sett overalt rundt oss, eksempelvis i form av strandsøppel, plast i havet, mikroplast i mat og i luften. I kampen mot plastforurensningen er det avgjørende med robuste og langsiktige strategier. Dette krever en inngående forståelse av plastforurensningsproblemet – og der spiller standardiserte metoder for prøvetaking, analyse og rapportering en nøkkelrolle.

Imidlertid er situasjon i dag slik at plast blir prøvetatt, analysert og rapportert på forskjellige måter rundt om i verden. Metodene er også stadig i endring.

– I fellesskap med interessenter fra blant annet Miljødirektoratet, Standard Norge, AMAP, UNEP og industrien, skal vi ta standardiseringen av målemetoder for plast i miljøet flere skritt videre, sier Bert van Bavel, sjefsforsker i NIVA og koordinator i prosjektet.

En fremtidig standardisering for overvåking og vurdering av plast vil muliggjøre sammenligning av data, som igjen vil danne grunnlaget for europeiske og internasjonale retningslinjer og reguleringer. Dette vil støtte beslutningstakerne, industrien og de vitenskapelige miljøene i deres forsøk på å redusere miljøpåvirkningen fra plastforurensning.

Artikkelen er basert på pressemeldingen fra NIVA