Hva vi gjør

Våre bedrifter danner en verdikjede når det gjelder kartlegging, analyse, opprydding og bearbeiding av marint avfall.

  • Analyse og kartlegging av marint avfall
  • Organisering og gjennomføring av opprydding
  • Levering av verktøy, maskiner og fartøy som brukes i opprydding
  • Trene fagfolk og frivillige i marine oppryddingstiltak
  • Levering av maskiner og metoder for effektiv håndtering av oppsamlet marint avfall

Verdikjeden

Illustrasjon av verdikjeden
Illustrasjon av verdikjeden

Kartlegging

Kartleggingen gjøres gjennom datainnhenting fra havstrømanalyser i kombinasjon med sedimentkartlegging og topografi, og visuelle bilder tatt fra spesialisert, satelittstyrt drone. I tillegg kommer data fra frivillige som plukker avfall i strandsonen. Til sammen utgjør dette et kraftig verktøy for planlegging av ryddetiltak. Aktuelle leverandører i MRC er Salt Lofoten AS og Andøya Space Centre med sin droneavdeling.

Analyse

Analysene gjøres på ulike måter, og det er utviklet metodikk som er ledende på området: Marine Debris Action Planner (MAP) viser hvor det er hensiktsmessig å sette inn ryddetiltak, og områdene kategoriseres etter vanskelighetsgrad. Dypdykk er en metode for å kartlegge kilden til det avfallet man finner. The Circularity Protocol er et verktøy for å vurdere hvor langt et samfunn er kommet når det gjelder innføring av sirkulær økonomi. Aktuell leverandør er Salt Lofoten AS.

Organisering og opplæring

Når en ryddeaksjon skal gjennomføres er planlegging viktig. Man må kjenne området, risikofaktorene, kravene til utstyr og logistikk – og selve operasjonen må planlegges nøye. Aktuelle leverandører for planlegging og gjennomføring av ryddeaksjoner langs kysten er Reno-Vest IKS, Lofoten Avfallsselskap (LAS) i regionen Lofoten og Vesterålen, samt Salt Lofoten og LoVeMar ellers i Norge og i verden. Disse kan også gjennomføre kurs for strandryddere.

Utvikling/levering av utstyr

Spesialisert utstyr er nødvendig for å effektivisere arbeidet. Typiske eksempler er utstyr for oppsamling av flytende avfall, oppsamling av avfall i strandsone, personlig utstyr til strandryddere, containere, transportløsninger for å få avfall om bord i fartøy, egnede fartøyer som kan gå inn i fjæra, kranutstyr for å løfte tungt utstyr, osv. I tillegg kommer utstyr for å bearbeide det innsamlede avfallet på et tidligst mulig stadium for å vaske, sortere, komprimere volum, håndtere farlig avfall, osv. Aktuelle leverandører er LoVeMar AS, Melbu Systems AS, SMV Hydraulic AS, Momek PTN AS, Delitek AS.

Bearbeiding

Innsamlet avfall må ofte bearbeides for å kunne brukes til annet enn brensel eller kjøres på deponi. Vi snakker da om oppkutting, sortering/separering, vasking, osv. Ensartede plastmasser kan videreselges til bedre pris for resirkulering. Blandingsmasser kan gå til energigjenvinning eller dieselproduksjon. Aktuelle leverandører her kan være utstyrleverandører nevnt ovenfor, og i tillegg Quantafuel AS som leverer anlegg for å lage diesel av plast.