Fem fokusområder

Global marin opprydding

C

Marine Clean-up Toolbox

Plastavfall, fiskeri og havbruk

C

Marine Precycling Industry

Energigjenvinning av plast

C

Marine Energy Recycling

Internasjonal bransjeutvikling

C

Marine Recycling Forum

Klynge-
utvikling

C

Marine Recycling Cluster

Global marin opprydding

C

Marine Clean-up Toolbox

Plastavfall, fiskeri og havbruk

C

Marine Precycling Industry

Energigjenvinning av plast

C

Marine Energy Recycling

Internasjonal bransjeutvikling

C

Marine Recycling Forum

Klynge-
utvikling

C

Marine Recycling Cluster

Fokusområde 1: Utvikle et globalt konsept for opprydding av marin forsøpling

«Marine Clean-up Toolbox»: MRC skal utvikle en komplett verdikjede for opprydding av eierløst marint avfall. Denne tilbys som en skalerbar løsning i et globalt marked – både for arktiske og tropiske forhold. Konseptet omfatter systemer for kartlegging og overvåking, opprydding av avfall som flyter i sjøen eller er havnet på strendene, mobilisering av lokale avfalls-plukkere, avfallsstasjoner for sortering og behandling av avfall, forbrenning av avfall og utnyttelse av overskuddsenergi til drikkevannproduksjon.

Fokusområde 2: Utvikle konsept for behandling av utrangert utstyr fra fiskeri og havbruk

«Marine Precycling»: Utrangert fiskeutstyr som tauverk, garn, liner og nøter hoper seg opp på kaier og på deponier. Problemet vil øke etter hvert som kravene til retur skjerpes. Leverandørene av fiskeriutstyr får økt ansvar for å ta utrangert utstyr i retur. MRC ønsker å utvikle en industriell løsning for dette avfallet som gjør at resirkulerbar plast og metall kan klargjøres for salg.

Fokusområde 3: Utvikle et konsept for mobil energigjenvinning av plastavfall

«Marine Recycling»: MRC vil bidra til å øke materialgjenvinningen av plast. Teknologien for utnyttelse av plastavfall til produksjon av diesel eller til produksjon av elektrisk energi er utviklet og tilgjengelig. Det som mangler er gode ideer for hvordan man kan organisere energigjenvinning av rest-plast på en effektiv måte. MRC ønsker å utvikle et konsept for skipsbasert energigjenvinning. Konseptet er foreløpig på idestadiet, og må utvikles i flere faser.

Fokusområde 4: Utvikling av internasjonalt samarbeidsorgan for leverandørbransjen

«International Marine Recycling Forum»: Effektiv teknologiutvikling vil være en viktig suksessfaktor for å kunne bekjempe global marin forsøpling. MRC ønsker å gå i spissen for å etablere et internasjonalt leverandørforum innen marin forsøpling. Dette vil bidra til økt samarbeid, informasjonsutveksling, kompetansebygging og teknologisk innovasjon. Det vil også bli en arena hvor investorer lettere kan orientere seg, og knytte kontakter.

Fokusområde 5: Klyngeutvikling

«Marine Recycling Cluster»: Samhørigheten og fellesskapskulturen i klyngen er en viktig suksessfaktor i seg selv. Klyngen skal tilrettelegge for samarbeidsprosesser på både prosjektnivå og strateginivå, kartlegge kompetansebehov og gjennomføre tiltak, samt sikre informasjonsflyt innad og god kommunikasjon utad mot omverdenen. Målet er å utvikle fremragende innovasjonsevne og grenseoverskridende synergier gjennom utviklingen av en felles «erobringskultur».